صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 1398 1398/10/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1398 1398/09/04
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهر ماه 1398 1398/08/04
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 1398/07/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1398 1398/06/09
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 1398 1398/05/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/03
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 1398/03/08
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 1398/02/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 29 اسفند ماه 1397 1398/01/07
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 بهمن ماه 1397 1397/12/05
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397- حسابرسی شده 1397/11/16
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 30 آذرماه 1397- حسابرسی شده 1397/11/16
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1397 1397/11/10
گزارش عملکرد شش ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1397- حسابرسی نشده 1397/10/24
صورت های مالی شش ماهه منتهی به 30 آذرماه 1397- حسابرسی نشده 1397/10/24
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 1397 1397/10/09
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 30 آبان ماه 1397 1397/09/07
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهر ماه 1397 1397/08/09
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397- حسابرسی نشده 1397/07/28
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397(حسابرسی نشده) 1397/07/28
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/10
گزارش صورت وضعیت پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 1397/06/10
صورت های مالی سالانه منتهی به 1397/03/31-حسابرسی شده 1397/05/28
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/03/31- حسابرسی شده 1397/05/28
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 تیر ماه 1397 1397/05/09
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 31 خرداد ماه 1397- حسابرسی نشده 1397/04/27
صورت های مالی سالانه منتهی به 31 خرداد ماه 1397- حسابرسی نشده 1397/04/27
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره مالی منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/06
گزارش صورت وضعيت پرتفوي ماهانه منتهي به 31 ارديبهشت ماه 1397 1397/03/10
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 (حسابرسی نشده)-اصلاحی 1397/02/15
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره مالی منتهی به 31 فرودین ماه 1397 1397/02/10
صورت های مالی نه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 (حسابرسی نشده) 1397/02/05
گزارش عملکرد نه ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1396 1397/02/05
گزارش ماهانه پرتفو صندوق برای دوره مالی منتهی به 29 اسفندماه 1396 1397/01/10
گزارش ماهانه پرتفو صندوق برای دوره مالی منتهی به 1396/11/30 1396/12/13
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره مالی منتهی به 1396/09/30 1396/11/21
گزارش ماهانه پرتفوی صندوق برای دوره مالی منتهی به 1396/10/30 1396/11/21
صورت های مالی منتهی به 30 آذر1396 1396/11/18
گزارش عملکرد منتهی به 30 آذر1396 1396/11/18
صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
گزارش عملکرد شش ماهه حسابرسی نشده دوره مالی منتهی به 1396/09/30 1396/10/27
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 صندوق اندیشه زرین پاسارگاد (حسابرسی نشده) 1396/07/30
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 31 شهریور 1396 صندوق اندیشه زرین پاسارگاد 1396/07/30
گزارش عملکرد حسابرسی شده منتهی به 1396/03/31 1396/05/21
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1396/03/31 1396/05/21
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 96 1396/05/09
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 96 1396/05/09
صورت های مالی برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1395 1396/02/05
گزارش عملکرد برای دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 اسفندماه 1395 1396/02/05
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 - حسابرسی شده 1395/11/18
صورت های مالی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395-حسابرسی نشده 1395/10/28
گزارش عملکرد برای دوره مالی شش ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/10/28
صورت های مالی برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 13950631 1395/08/02
گزارش عملکرد برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31/06/1395 1395/08/02
صورت های مالی دوره مالی سه ماهه و هجده روزه منتهی به 31/03/95 حسابرسی شده 1395/05/19
گزارش عملکرد سال مالی سه ماهه و هجده روزه منتهی به 31خرداد ماه 1395 1395/05/19
صورت های مالی سال مالی سه ماهه و هجده روزه منتهی به 31خرداد ماه 1395 1395/04/30
گزارش عملکرد هجده روزه منتهی به 29 اسفند ماه 1394 1395/04/30
گزارش عملکرد سال مالی سه ماهه و هجده روزه منتهی به 31خرداد ماه 1395 1395/04/30
صورت های مالی دوره مالی هجده روزه منتهی به 29 اسفند ماه 1394 1395/04/30